Algemene Voorwaarden Incompany

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen MBT Nederland en een ‘Opdrachtgever’, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op een overeenkomst waarop de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.


1 Totstandkoming van de overeenkomst bij maatwerk en incompany opdrachten
1.1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de door MBT Nederland opgestelde offerte. De offerte is door zowel MBT Nederland als de Wederpartij getekend en waar nodig geparafeerd. Beide partijen zijn in het bezit van een door beide partijen ondertekende identiek genummerde offerte.
1.2. Door het ondertekenen van de offerte verklaart de Wederpartij zich akkoord met de algemene voorwaarden MBT Nederland.
1.3. Gedurende veertien werkdagen na het ondertekenen van de offerte heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk zonder opgaaf van reden kosteloos te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Wederpartij reeds is begonnen.
1.4. Na het retour zenden van de door beide partijen ondertekende offerte ontvangt de Wederpartij binnen vijf werkdagen een opdrachtbevestiging.
1.5. De Wederpartij ontvangt per post de factuur op het door de op Wederpartij doorgegeven factuuradres. Deze factuur dient minimaal dertig dagen voor aanvang van de incompany training voldaan te zijn.


2 Voorkennis
2.1 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de benodigde voorkennis van de deelnemers aan de incompany training. MBT Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen wanneer men hier niet aan voldoet.


3 Annulering door de Wederpartij bij incompany opdrachten
3.1 Annulering dient schriftelijk en per aangetekende brief te gebeuren. Bij de annulering geldt de poststempel als annuleringsdatum.
3.2 Bij annulering tot vijf weken vóór aanvang van de training/opleiding is de Wederpartij 50% van het overeengekomen bedrag aan MBT Nederland verschuldigd.
3.3 Bij annulering korter dan vijf weken vóór aanvang de training/opleiding wordt het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht aan de Wederpartij.
3.4 Bij annulering na aanvang van de incompany training heeft de Wederpartij geen recht op
enige terugbetaling.
3.5 Indien er een gedeelte van de training/ trainingsdag wordt gemist  door een deelnemer door ziekte kan deze worden ingehaald. MBT Nederland zal zoeken naar een passende oplossing. Voor het inhalen van een gedeelte van de training/ of een trainingsdag  zullen er kosten in rekening worden gebracht. MBT Nederland is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen danwel aan te passen.


4 Annulering door MBT Nederland bij incompany opdrachten
4.1 MBT Nederland is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij de afspraken in de gesloten overeenkomst met MBT Nederland niet nakomt. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft Wederpartij geen recht op terugbetaling van de reeds gedane betalingen. De op het moment van ontbinding reeds uitgevoerde maar nog niet gedeclareerde werkzaamheden zullen alsnog door MBT Nederland worden gedeclareerd bij de Wederpartij.
4.2 Wanneer een cursus geen doorgang kan vinden of moet worden uitgesteld, dan wordt de Wederpartij daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. MBT Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook. De Wederpartij heeft wel recht op terugbetaling van het aan MBT Nederland betaalde bedrag.
4.3 MBT Nederland is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip en de tijden van een training te wijzigen. Indien MBT Nederland tot het oordeel komt dat van de Wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, wordt het aan MBT Nederland betaalde cursusbedrag aan de Wederpartij terugbetaald.
4.4 MBT Nederland heeft het recht, indien een ingeplande trainer verhinderd is, om een vervangende trainer in te zetten.


5 Betalingsvoorwaarden
5.1 MBT Nederland brengt de door de Wederpartij verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen dertig dagen na factuurdatum en doch in ieder geval voor aanvang van de incompany training, zonder opschorting of verrekening wegens een (aantoonbare) tekortkoming door MBT Nederland.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum. Blijft de betaling door de Wederpartij achterwege dan is MBT Nederland gerechtigd deelname te ontzeggen of accreditatiepunten niet toe te kennen en certificaten niet uit te reiken.
5.3 MBT Nederland is verplicht om een creditnota te versturen wanneer een terugbetaling overeengekomen is. Het verschuldigde bedrag dient binnen dertig dagen vanaf de datum op de creditnota teruggestort te zijn op de rekening van waaruit de betaling aan MBT Nederland is verricht.


6 Vertrouwelijkheid
6.1 Alle persoonsgegevens die MBT Nederland ontvangt van de Wederpartij worden vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier gedeeld met derden.
6.2 De Wederpartij behandelt de informatie, die tijdens de training in het kader van verdieping en verduidelijking, door middel van praktijkvoorbeelden en casussen mondeling of schriftelijk worden verstrekt, als strikt vertrouwelijk. Hij/zij zal deze op geen enkele wijze verspreiden en/of doorgeven. Het gaat hierbij om informatie waarvan hij/zij als hulpverlener en cursist het vertrouwelijke karakter kent of enigszins kan vermoeden.


7 Copyright
7.1 Copyright op de door MBT Nederland uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij MBT Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van MBT Nederland zullen door de Wederpartij geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.


8 Accreditatie
8.1 Indien accreditatie aangevraagd dient te worden bij een beroepsvereniging, staat dat vermeld in de offerte. MBT Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het aantal punten dat een beroepsvereniging aan een cursus heeft toegekend.
8.2 Accreditatiepunten worden alleen toegekend als de Wederpartij voldoet aan de aanwezigheidseisen van desbetreffende beroepsvereniging en bij het tekenen van de presentielijst bij elke trainingsdag.
8.3 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het correct en compleet aanleveren van persoonsgegevens, registratienummers van beroepsverenigingen en overige accreditatie informatie. MBT Nederland zal met de opgegeven informatie de accreditatiepunten doorvoeren in het systeem PE-Online. MBT Nederland is niet aansprakelijk voor de verwerking en toekenning van de punten.


9 Klachtenregeling
9.1 Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten neemt u dan direct contact op met de betrokken medewerker. Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan heeft u drie maanden de tijd om een klacht in te dienen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeengekomen opdracht is afgerond.
9.2 De volledige klachtenprocedure kunt u terugvinden op de website van de Viersprong Academy;. www.viersprongacademy.nl op de pagina ‘veelgestelde vragen’.


10 Toepasselijk recht
10.1 Op iedere overeenkomst tussen MBT Nederland en de Wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst tussen MBT Nederland en de Wederpartij, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegd mediator. Bij rechtsgang is de rechtbank te Breda bevoegd te beslissen.

11 Blended training
11.1 Na akkoord op een offerte voor een blended training, zal MBT Nederland de aangeleverde cursisten toegang geven tot het MBT Nederland trainingsplatform. De cursisten ontvangen inloggegevens/tokens. Deze inloggegevens mogen niet verder verspreid worden.
11.2 Bij wijzigingen van cursisten na opvoering op het MBT Nederland trainingsplatform, mag MBT Nederland kosten in rekening brengen voor de extra tokens.
11.3 De cursist dient zijn token geactiveerd te hebben uiterlijk 4 weken vooraf aan de eerste trainingsdag.
11.4 De token is na activatie 1 jaar geldig.
11.5 Bij wijziging van de ingeplande data mag MBT Nederland kosten in rekening brengen voor de administratieve afhandeling.
11.6 Als een cursist een deel van de trainingsdag gemist heeft dient dit ingehaald te worden om het certificaat te kunnen behalen. MBT Nederland mag hiervoor kosten in rekening brengen voor de administratieve afhandeling.
11.7 Voor de blended training gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
11.8 Er wordt alleen via het door MBT Nederland aangeleverde digitale leerplatform gewerkt. Er zullen geen aanvullende cursusmappen door MBT Nederland worden aangeleverd. Deze informatie mag tevens niet gedeeld worden of beschikbaar worden gesteld voor derden.