Algemene Voorwaarden Vrije Inschrijving

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen MBT Nederland en een ‘Opdrachtgever’, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op een overeenkomst waarop de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

1 Totstandkoming van de overeenkomst bij vrije inschrijving
1.1 Inschrijving geschiedt door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van MBT Nederland. Of door een ingevuld inschrijfformulier per e-mail, post of fax te versturen naar MBT Nederland. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.
1.2 Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
1.3 De wederpartij ontvangt binnen 5 werkdagen een deelnamebevestiging per e-mail van MBT Nederland. Hierna is de overeenkomst gesloten.
1.4 Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk zonder opgaaf van reden kosteloos te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Wederpartij reeds is begonnen.
1.5 MBT Nederland gaat er vanuit dat de wederpartij bij inschrijving zijn/haar deelname aan de training/opleiding afgestemd heeft met zijn/haar werkgever

 

2 Voorkennis
2.1 De wederpartij dient te beschikken over de benodigde voorkennis, zoals vermeld in de toelatingseisen van de training/opleiding/congres. MBT Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet tijdig volgen van de aanbevolen vooropleiding.

 

3 Annulering door de wederpartij bij vrije inschrijving
3.1 Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij schriftelijke annulering geldt de poststempel als annuleringsdatum, bij een e-mail de verzenddatum.
3.2 Bij annulering tot vijf weken vóór aanvang van de training/opleiding is de Wederpartij € 50,- aan MBT Nederland verschuldigd.
3.3 Bij annulering korter dan vijf weken vóór aanvang de training/opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht aan de Wederpartij.
3.4 Bij annulering tijdens de training/opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht aan de Wederpartij.
3.5 De Wederpartij kan een vervanger voordragen. Hiervoor dient de Wederpartij schriftelijk of per e-mail een verzoek in bij MBT Nederland. Indien de vervanger voldoet aan de toelatingseisen van de betreffende training/opleiding zal MBT Nederland slechts € 50,- administratiekosten aan de Wederpartij in rekening brengen. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de training/opleiding.
3.6 Bij het verzoek voor het verplaatsen van de inschrijving van de training naar een latere datum, gelden de hierboven beschreven annuleringsvoorwaarden. De Wederpartij dient de training te
annuleren en zich in te schrijven voor een nieuwe training.
3.7 Indien er een gedeelte van de training/ trainingsdag wordt gemist  door een deelnemer door ziekte kan deze worden ingehaald. MBT Nederland zal zoeken naar een passende oplossing. Voor het inhalen van een gedeelte van de training/ of een trainingsdag  zullen er kosten in rekening worden gebracht. MBT Nederland is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen danwel aan te passen

 

4 Annulering door MBT Nederland bij vrije inschrijving
4.1 Wanneer een training/opleiding geen doorgang kan vinden of moet worden uitgesteld, dan wordt de Wederpartij daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. MBT Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook. De Wederpartij heeft wel recht op terugbetaling van het aan MBT Nederland betaalde inschrijfgeld.
4.2 MBT Nederland mag de overeenkomst tussen de Wederpartij en MBT Nederland ontbinden indien de Wederpartij niet aan de gestelde bepalingen voldoet. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft Wederpartij geen recht op terugbetaling het aan MBT Nederland betaalde inschrijfgeld.
4.3 MBT Nederland mag altijd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training wijzigen. Indien MBT Nederland van mening is dat de Wederpartij door de wijzigingen niet aan de training/opleiding kan deelnemen wordt het aan MBT Nederland betaalde inschrijfgeld aan de Wederpartij terugbetaald.
4.4 MBT Nederland heeft het recht, indien een ingeplande trainer verhinderd is, om een vervangende trainer in te zetten.
4.5  Indien MBT Nederland tot het oordeel komt dat een training door onvoorziene omstandigheden niet fysiek op locatie kan plaats vinden, zal met de Wederpartij besproken worden of de training uitgesteld, dan wel online uitgevoerd wordt.   

 

5 Betalingsvoorwaarden
5.1 MBT Nederland brengt de door de Wederpartij verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.2 Indien de werkgever van de Wederpartij de kosten van de opleiding, cursus of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Wederpartij niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.
5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum. Blijft de betaling door de Wederpartij achterwege dan is MBT Nederland gerechtigd deelname te ontzeggen of accreditatiepunten niet toe te kennen en een certificaat niet uit te reiken.
5.4 MBT Nederland is verplicht om een creditnota te versturen wanneer een terugbetaling overeengekomen is. Het verschuldigde bedrag dient binnen dertig dagen vanaf de datum op de creditnota teruggestort te zijn op de rekening van waaruit de betaling aan MBT Nederland is verricht.

 

6 Vertrouwelijkheid
6.1 Alle persoonsgegevens die MBT Nederland ontvangt van de Wederpartij worden vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier gedeeld met derden.
6.2 De Wederpartij behandelt de informatie, die tijdens de training in het kader van verdieping en verduidelijking, door middel van praktijkvoorbeelden en casussen mondeling of schriftelijk worden verstrekt, als strikt vertrouwelijk. Hij/zij zal deze op geen enkele wijze verspreiden en/of doorgeven. Het gaat hierbij om informatie waarvan hij/zij als hulpverlener en cursist het vertrouwelijke karakter kent of enigszins kan vermoeden.

 

7 Copyright
7.1 Copyright op de door MBT Nederland uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij MBT Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van MBT Nederland zullen door de Wederpartij geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 

8 Accreditatie
8.1 Indien een cursus geaccrediteerd is door een beroepsvereniging, staat dat vermeld in de cursusgegevens op de website van MBT Nederland. MBT Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het aantal punten dat een beroepsvereniging aan een cursus heeft toegekend.
8.2 Accreditatiepunten worden alleen toegekend als de Wederpartij voldoet aan de aanwezigheidseisen van desbetreffende beroepsvereniging en bij het tekenen van de presentielijst bij elke trainingsdag.
8.3 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het correct en compleet aanleveren van persoonsgegevens, registratienummers van beroepsverenigingen en overige accreditatie informatie. MBT Nederland zal met de opgegeven informatie de accreditatiepunten doorvoeren in het systeem PE-Online. MBT Nederland is niet aansprakelijk voor de verwerking en toekenning van de punten.

 

9 Klachtenregeling
9.1 Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten neemt u dan direct contact op met de betrokken medewerker. Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan heeft u drie maanden de tijd om een klacht in te dienen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeengekomen opdracht is afgerond.
9.2 De volledige klachtenprocedure kunt u terugvinden op de website van MBT Nederland; https://www.mbtnederland.nl/mbt-nederland/algemene-voorwaarden/.

 

10 Toepasselijk recht
10.1 Op iedere overeenkomst tussen MBT Nederland en de Wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst tussen MBT Nederland en de Wederpartij, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegd mediator. Bij rechtsgang is de rechtbank te Breda bevoegd te beslissen.

 

11 Blended training
11.1 Na inschrijving op een blended training ontvangt de wederpartij  inloggegevens/token voor het MBT Nederland trainingsplatform. Deze inloggegevens mogen niet verder verspreid worden.
11.2 De wederpartij dient zijn token geactiveerd te hebben uiterlijk 2 weken vooraf aan de eerste live dag.
11.3 De token is na activatie 1 jaar geldig.
11.4 De wederpartij dient bij inschrijven te kiezen voor een data reeks. Deze data betreffen de live dagen. Er kan niet worden afgeweken van deze data en ook niet onderling worden geruild.
11.5 Bij wijziging van datareeks mag MBT Nederland kosten in rekening brengen voor de administratieve afhandeling.
11.6 Als de wederpartij een deel van de live dag gemist heeft dient dit ingehaald te worden om het certificaat te kunnen behalen. MBT Nederland mag hiervoor kosten in rekening brengen voor de administratieve afhandeling.
11.7 Voor de blended training gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
11.8 Er wordt alleen via het door MBT Nederland aangeleverde digitale leerplatform gewerkt. Er zullen geen aanvullende cursusmappen door MBT Nederland worden aangeleverd. Deze informatie mag tevens niet gedeeld worden of beschikbaar worden gesteld voor derden.