Algemene Voorwaarden Supervisie

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen MBT Nederland en een ‘Opdrachtgever’, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op een overeenkomst waarop de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

1     Totstandkoming van de supervisieovereenkomst
1.1     De supervisieovereenkomst komt tot stand door het indienen van een ingevulde en ondertekende supervisieovereenkomst per e-mail, per post of per fax.

1.2     Door het indienen van een ingevulde en ondertekende supervisieovereenkomst verklaart de Wederpartij zich akkoord met de ‘algemene voorwaarden – supervisie’ van MBT Nederland.

1.3     Nadat de supervisieovereenkomst door zowel de Wederpartij als MBT Nederland ondertekend is, ontvangt de Wederpartij digitaal een kopie van de supervisieovereenkomst.

1.4     Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk zonder opgaaf van reden kosteloos te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Wederpartij reeds is begonnen.

1.5     MBT Nederland gaat er vanuit dat de Wederpartij bij inschrijving zijn/haar deelname aan de supervisie afgestemd heeft met zijn/haar werkgever.

 

2         Annulering supervisie
2.1     Tot twee werkdagen voorafgaand aan de supervisieafspraak wordt niets in rekening gebracht. Bij minder dan twee werkdagen voorafgaand aan de afspraak wordt 50% in rekening gebracht. Bij now-show of afzeggen op de dag zelf wordt het volle tarief berekend. Een nieuwe datum wordt in overleg gepland.

 

3        Extra annuleringsvoorwaarde groepssupervisie
3.1     Groepsgrootte 2 personen:
– Bij annulering door één persoon komt de supervisiesessie te vervallen. Een nieuwe datum wordt in overleg gepland.

3.2     Groepsgrootte 3 personen:
– Bij annulering door één persoon wordt de duur van de supervisiesessie ingekort. De sessie duurt dan 1 uur in plaats van 1,5 uur.
– Bij annulering door twee personen komt de supervisiesessie te vervallen. Een nieuwe datum wordt in overleg gepland.
– De kosten voor het inhalen van één supervisiesessie bedragen €100,- (individuele sessie van 45 minuten) en worden in rekening gebracht aan de Wederpartij.

3.3     Groepsgrootte 4 personen:
– Bij annulering door één persoon wordt de duur van de supervisiesessie ingekort. De sessie duurt dan 1,5 uur in plaats van 2 uur.
– Bij annulering door twee personen wordt de duur van de supervisiesessie ingekort. De sessie duurt dan 1 uur in plaats van 2 uur.
– Bij annulering door drie personen komt de supervisiesessie te vervallen. Een nieuwe datum wordt in overleg gepland.
– De kosten voor het inhalen van één supervisiesessie bedragen €100,- (individuele sessie van 45 minuten) en worden in rekening gebracht aan de Wederpartij.

 

4         Afronding supervisiereeks
4.1     Wanneer de supervisiereeks met een voldoende is afgerond ontvangt de Wederpartij een bewijs van het in goede orde voltooien van de supervisiereeks.
 

5          Betalingsvoorwaarden
5.1     MBT Nederland brengt de door de Wederpartij verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening.

5.2     De Wederpartij is verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling van de factuur, ook als de werkgever van de Wederpartij de kosten van de supervisie voor haar rekening neemt.

5.3     Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum. Blijft de betaling door de Wederpartij achterwege dan is MBT Nederland gerechtigd deelname te ontzeggen of een certificaat niet uit te reiken.

5.4     MBT Nederland is verplicht om een creditnota te versturen wanneer een terugbetaling overeengekomen is. Het verschuldigde bedrag dient binnen dertig dagen vanaf de datum op de creditnota teruggestort te zijn op de rekening van waaruit de betaling aan MBT Nederland is verricht.

 

6         Vertrouwelijkheid
6.1      Alle persoonsgegevens die MBT Nederland ontvangt van de Wederpartij worden vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier gedeeld met derden.

6.2     De Wederpartij behandelt de informatie, die tijdens de Supervisie in het kader van verdieping en verduidelijking, door middel van praktijkvoorbeelden en casussen mondeling of schriftelijk worden verstrekt, als strikt vertrouwelijk. Hij/zij zal deze op geen enkele wijze verspreiden en/of doorgeven. Het gaat hierbij om informatie waarvan hij/zij als hulpverlener en supervisant het vertrouwelijke karakter kent of enigszins kan vermoeden.

 

7         Copyright
7.1     Copyright op de door MBT Nederland uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij MBT Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van MBT Nederland zullen door de Wederpartij geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 

8       Klachtenregeling
8.1     Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten neemt u dan direct contact op met de betrokken medewerker. Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan heeft u drie maanden de tijd om een klacht in te dienen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeengekomen opdracht is afgerond.

8.2     De volledige klachtenprocedure kunt u terugvinden op de website van de Viersprong  Academy;. www.viersprongacademy.nl op de pagina ‘veelgestelde vragen’.

 

9       Toepasselijk recht
9.1     Op iedere overeenkomst tussen MBT Nederland en de Wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

9.2     Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst tussen MBT Nederland en de Wederpartij, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegd mediator.
Bij rechtsgang is de rechtbank te Breda bevoegd te beslissen.